დისციპლინული კომიტეტი

დისციპლინური კომიტეტის შემადგენლობაში თანაბარი რაოდენობით არის წარმოდგენილი პედაგოგები, მშობლები და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები. კომიტეტს ირჩევს სამეურვეო საბჭოს წევრები ყოველწლიურად ერთი კალენდალური წლის ვადით.

დისციპლინური კომიტეტის წევრები:
1. მაია ფანხცავა  - თავმჯდომარე (პედაგოგი)
2. ანა გოგავა - მდივანი (პედაგოგი)
3. გოჩა კაკაურიძე (პედაგოგი)
4. ნანა კიკვაძე (მშობელი)
5. ესმა გიორგაძე (მშობელი)
6. ლინა კვიცარიძე (მოსწავლე)
7. მარიამ ვარდანიძე (მოსწავლე)