დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd)

საქართველოს  დაწყებითი  განათლების  პროექტი (G-PriED­) 2011 წლიდან დაინერგა ქართულ ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში. იგი დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ და მიზნად ისახავს საქართველოში დაწყებითი განათლების სისტემის გაუმჯობესებას.  პროექტი  ხელს  უწყობს I-VI  კლასების  მოსწავლეთა  საბაზისო  და  გამჭოლი  უნარ-ჩვევების  განვითარებას  კითხვასა და  მათემატიკაში.  ბოლო  3  წლის  განმავლობაში, პროექტის ფარგლებში  განხორციელდა ინოვაციური  მიდგომებისა  და  რესურსების  პილოტირება  დაწყებითი  განათლების  საფეხურზე  საქართველოს  122  საჯარო  სკოლაში.  წელს  კი,  პროექტმა  მოიცვა  დაახლოებით  500-მდე  სკოლა.
საქართველოს განათლებისა   და   მეცნიერების  სამინისტროსთან  თანამშრომლობით,  პროექტი  საშუალებას  აძლევს  მასწავლებლებს  დაეუფლონ  სწავლების  ეფექტურ  და  ინოვაციურ   სტრატეგიებს,   რისთვისაც  დაგეგმილია  ორი  შვიდმეტი სესიისაგან შემდგარი  ელექტრონული  ტრენინგ-პროგრამა  I-IV   და    V­-VI კლასების  მასწავლებლებისათვის.
G-PriED­-ის  მხრიდან  უწყვეტი  დახმარება  საშუალებას  აძლევს  მასწავლებლებს  დანერგონ  ახალი  სასწავლო  მიდგომები  და  რესურსები  სასწავლო პროცესში.  პროექტი  ეხმარება  მასწავლებლებს  საკლასო-დიაგნოსტიკური  და   განმავითარებელი  შეფასების  ეფექტურად  გამოყენებასა  და  მოსწავლეთა  მიღწევების  რეგულარულ  მონიტორინგში.