საბაზო საფეხური

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს "ეროვნული სასწავლო გეგმის" თანახმად, საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:


ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში; 
) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;
გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.

სკოლის ბაზაში საბაზო საფეხურზე სულ 265 მოსწავლე ირიცხება.